Právnické služby

Poskytujeme kompletní právní servis nejen velkým obchodním firmám, ale i živnostníkům a i jednotlivcům při řešení právních problémů.

Koncepce našich právních služeb vychází z konkrétních potřeb našich klientů. Prioritou je nabízet právní služby na vysoké odborné úrovni a při jejich poskytování klást důraz na rychlost a účinnost právní pomoci. Při poskytování právních služeb je kladen důraz na individuální potřeby a specifika konkrétního klienta. Cílem našich služeb je dosažení co nejpříznivějšího výsledku pro klienta.

Pro zajištění vysoké kvality spolupracujeme s daňovými poradci, soudními znalci, notáři, soudními exekutory, auditory, tlumočníci i dražebními a realitními kancelářemi.

Právní služby podnikatelům a obchodním korporacím

Zejména služby zaměřené na správní, obchodní, živnostenské, insolvenční a trestní právo, posuzování a vypracování obchodních smluv, vymáhání pohledávek zákonnou cestou, zastupování při nejrůznějších jednáních, převody obchodních podílů, rozhodcovská činnost apod.

Právní služby fyzickým osobám, které nepodnikají

Nabízené právní služby se zaměřují na právo občanské, pracovní, rodinné, správní a trestní, zvláště pak převody nemovitostí, vypořádání společného jmění manželů, záležitosti týkající se bytů, náhrady škody, veškerých smluv včetně zastupování před soudy a správními orgány.

Správní právo

Nabízíme zastupování ve správních řízeních, při daňových kontrolách, vypracování právních analýz,....

Veřejné zakázky

Máme bohaté zkušenosti s účastí na veřejných zakázkách jako dodavatelé i jako tvůrci zadávacích dokumentací, dodavatelských smluv, provádíme administraci celého zadávacího řízení včetně vypořádání námitek apod. Rovněž nabízíme své zkušenosti s tvorbou právních rozborů a stanovisek k zadávacím řízením, a to i k těm, které se neřídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Zdravotnické právo

V rámci ochrany práv pacienta nabízíme zkušenosti s žalobami o náhradu škody na zdraví, žalobami na ochranu osobnosti, poradenství v oblasti realizace práva na nahlížení do zdravotnické dokumentace.

Nabízíme zastupování zdravotnických zařízení ve sporech s pacienty - náhrada škody na zdraví, ochrana osobnosti včetně mimosoudního řešení případných sporů. Dále nabízíme zastupování v trestních řízeních, zejména zdravotnických pracovníků, dále též úpravu pracovněprávních aspektů těchto pracovníků.

Arbitrážní služby

Nabízíme Vám rovněž služby rozhodce, které jsou pro obchodní vztahy velmi efektivní.

Služby pro cizince

Nabízíme i širokou škálu služeb cizincům, zejména služby v oblasti práva cizineckého a azylového včetně drobných porad i zastupování v konkrétním správním řízení. Spolupracujeme s odborníky na cizinecké právo, s nimiž je možné si domluvit odbornou konzultaci. Tyto služby jsou poskytovány v jazyce českém, anglickém, německém i ruském. Cizincům dále nabízíme i kompletní právní služby týkající se nákupů a správy nemovitostí, stavebního řízení, práva trestního, práva obchodních korporací, závazkových vztahů, pracovního práva apod.

Lektorská činnost

Nabízíme školení na právní témata (základy pracovního práva, správního práva, občanského, dluhy a exekuce apod.). Tato školení využívají zaměstnavatelé pro své pracovníky v oblasti obchodu, ale i pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky, kteří mají ze zákona povinnost se každoročně účastnit školení.

Katastr nemovitostí

Nabízíme sepis návrhů na výmaz zástavních práv a dalších omezení zapsaných v katastru nemovitostí, zejména po insolvenci, v souvislosti se změnou vlastníka apod. Po zpeněžení majetku v insolvenčním řízení, kdy není insolvenční správce účastníkem řízení před katastrálním úřadem a nový vlastník by měl dbát na to, aby jeho nemovitost nebyla zatížena právem jiných osob.

Vypořádání společného jmění manželů

Rozvodem manželství zanikne společné jmění a je třeba jej vypořádat. K tomu je nejvhodnější uzavřít kvalitní dohodu o vypořádání společného jmění manželů a práva společného bydlení, která musí splňovat požadavky pro zapsání do katastru nemovitostí. Když k uzavření takové dohody není vůle, rozhoduje soud, což mnohdy znamená dlouhodobé spory o majetek. Nabízíme právní pomoc při jednání o uzavření dohody o vypořádání SJM i s jejím sepisem, nebo zastupování v soudním řízení.

Advokátní kancelář JUDr. Ing. Jiří ŠPELDA - kompletní právní servis.

Poskytujeme služby

podnikatelům

obchodním korporacím

fyzickým osobám, které nepodnikají

státním a nepodnikajícím subjektům