Ceny

Smluvní odměna

Právní služby je možno poskytovat za odměnu, jež je sjednána dohodou mezi advokátem a klientem. Takové ujednání je buď součástí smlouvy o poskytování právních služeb, nebo je sjednáno samostatně pro každý jednotlivý případ.

Klientům, kteří právní služby naší kanceláře využívají dlouhodoběji, nabízíme sjednání tzv. paušální měsíční odměny za poskytování právních služeb. Výhodou dlouhodobého poskytování právních služeb je znalost poměrů klienta, jeho potřeb a požadavků. Tyto skutečnosti umožňují poskytnout nejen požadované právní služby rychleji, ale i s vyšší znalostí všech rozhodných potřeb a specifik.

Obecně respektujeme, že odměna má zohledňovat jednak rozsah a složitost právní pomoci poskytnuté advokátem klientovi, dále její časovou náročnost, rovněž také míru zodpovědnosti advokáta v konkrétním případě.

Smluvní odměna je vždy individuální záležitost.

Mimosmluvní odměna

Mimosmluvní odměna vychází z vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Odměna je závislá na počtu a druhu úkonů provedených ve věci. Vedle nároku na odměnu obsahuje také nárok na náhradu hotových výdajů a na náhradu za promeškaný čas za podmínek a ve výši stanovené ve vyhlášce.

Při rozhodování o náhradě nákladů řízení, jejichž náhrada se klientovi přiznává vůči protistraně rozhodnutím soudu, se postupuje rovnež podle sazeb a za podmínek stanovených ve vyhlášce č. 177/1996 Sb.

Klienta vždy dopředu seznamujeme s výší odměny a dalších nároků, které se vztahují k požadované právní službě.

Advokátní kancelář JUDr. Ing. Jiří ŠPELDA - kompletní právní servis

Poskytujeme služby

podnikatelům

obchodním korporacím

fyzickým osobám, které nepodnikají

státním a nepodnikajícím subjektům